ردیف شرح زیربنا M2
01 طراحی و نظارت سايت نظامی و سالنهای توليد - انبار- محوطه سازی صنايع دفاع پارچين 7300
02 طراحی و نظارت سايت نظامی وسالنهای توليد - انبار - محوطه سازی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران 20000