ردیف شرح زیربنا M2
01 طراحی کارخانه شير خشک گرگان 6000
02 طراحی و نظارت کارخانه پنير خامه ای صنايع شير اصفهان 9000
03 طراحی سالن توليد تميز- مخصوص صنايع دفاع شيراز 7500
04 طراحی سالن توليد تميز- مخصوص صنايع دفاع يا مهدی 2000
05 طراحی سالن توليد - انبار - آزمايشگاه پمپ - تبريز - شرکت پمپيران 4500
06 طراحی و نظارت طرح گسترش کارخانه شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 2700
07 طراحی و نظارت سيلوی غله سرپل ذهاب 3800