ردیف شرح زیربنا M2
01 طراحی ساختمان مديريت استان چهارمحال بختياری - بانک کشاورزی اداره کل مهندسی ساختمان و تأسيسات 6400
02 طراحی ساختمان مديريت مناطق استان خراسان شمالی شرکت سرمايه گذاری و ساختمانی تجارت 4220
03 طراحی فروشگاه تعاون صنعت نفت ساری 1900
04 طراحی فروشگاه تعاون صنعت نفت بوشهر 1650
05 طراحی فروشگاه تعاون صنعت نفت شاهرود 1400
06 طراحی فروشگاه تعاون صنعت نفت مشهد 2400

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans